social

Regulamin

Regulamin dla klientów:
UWAGA !!!

§ 1. BEZWZGLĘDNY ZAKAZ NADAWANIA DO PRZEWOZU PAPIEROSÓW I ALKOHOLU ORAZ INNYCH WYROBÓW AKCYZOWYCH.
§ 2. Nadawca ponosi pełną odpowiedzialność za zawartość przesyłki. Zabrania się przesyłania poniższych artykułów w paczkach:
-materiałów łatwopalnych, wybuchowych oraz substancji żrących;
-broni i amunicji;
-towarów opodatkowanych akcyzą:  alkoholu i papierosów czy też innych wyrobów akcyzowych;
-narkotyków, środków psychotropowych, sterydów, leki na recepte;
-dzieł sztuki, walut, papierów wartościowych oraz inne dokumenty o charakterze płatniczym;
-nie wolno również nadawać przesyłek zawierających żywność szybko psującą się i wymagającą  przewozu w określonej temperaturze (wymagającej przewozu w chłodni).
-podróbek nielegalnie oznaczonych znakami znanych światowych marek.
§ 3.  Zabrania się ogółem umieszczania w paczkach przedmiotów objętych restrykcjami celnymi na terenie Unii Europejskiej.
§ 3.1 Za nadanie do przewozu powyższych przedmiotów w przesyłce, firma blokuje przesyłkę, nakłada karę umowną na Nadawcę bądź Odbiorcę (zleceniodawcę) w wysokości 20 krotności stawki należnej z tytułu wykonania usługi transportu przesyłki nie niżej jednak niż 960 PLN/160 GBP i wyżej w zależności od danej sprawy która dotyczy złamania regulaminu.  Jeżeli osoba Nadawcy nie jest tożsama z osobą Zleceniodawcy karą może zostać obciążony tak samo Zleceniodawaca. Jeśli karę umowną o której mowa w paragrafie § 1, § 2, § 3 Nadawca/Zleceniodawca nie ureguluje solidarnie, sprawę kierujemy do Kancelarii Adwokackiej po nie zapłaceniu noty obciążeniowej po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zmuszeni jesteśmy jako firma dochodzić należności na drodze postępowania sądowego, co narazi Nadawcę bądź Odbiorcę przesyłki na dodatkowe koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych. 
Pracownicy LOTSPOT Sp Z O. O. mogą sprawdzić, zgodnie z przepisami Prawa Przewozowego, czy Przesyłka rzeczy odpowiada oświadczeniom Nadawcy/Zleceniodawcy zawartym w LIŚCIE PRZEWOZOWYM oraz, czy zachowane zostały przepisy dotyczące rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych, zamieszczając wynik sprawdzenia w LIŚCIE PRZEWOZOWYM lub protokole kontrolnym a jego kopia na żądanie Nadawcy/Zleceniodawcy wysłana będzie drogoą elektroniczną/mailową na wskazany przez niego adres e-mail bądź listownie.
Prosimy pamiętać o coraz częstszych kontrolach na Niemieckich drogach służb ZOLL czy na odprawach promowych w portach BORDER AGENCY co skutkuje zwykle znalezieniem przez służby wszystkich rzeczy zabronionych do przewozu w transporcie na terenie danego kraju.
§ 4. LIST PRZEWOZOWY.
Nadawca oświadcza, że osobiście wypełnił LIST PRZEWOZOWY lub, że został on wypełniony przez pracownika nadajwysylke.pl zgodnie z jego zaleceniami. Wyżej wymieniony LIST PRZEWOZOWY jest niezbywalny. Nadawca gwarantuje, że jest właścicielem zawartości Przesyłki powierzonej firmie LOTSPOT Sp Z O. O. lub, że jest właściwie umocowany do działania w imieniu jej właściciela. Nadawca oświadcza, że odpowiednio do swoich kompetencji złożonym na tym LIŚCIE PRZEWOZOWYM podpisem akceptuje niniejsze Warunki Ogólne (zawarte w Regulaminie), jako właściciel, lub w imieniu jego i wszystkich osób posiadających prawa związane z zawartością danej Przesyłki.
§ 5. REKLAMACJA.
Wszelkie reklamacje i roszczenia Nadawca/Odbiorca powinien sporządzać na piśmie i przesłać do siedziby LOTSPOT Sp Z O. O. w ciągu 20 dni kalendarzowych od daty wystawienia LISTU PRZEWOZOWEGO. Po przekroczeniu tego terminu żadne roszczenia o szkody i straty nie będą uwzględniane.
Protokół szkody należy spisać najpierw w obecności kuriera, który doręcza przesyłkę odbiorcy.
W przypadku uszkodzeń niewidocznych przed rozpakowaniem należy niezwłocznie, w ciągu 7 dni od daty odebrania przesyłki wezwać przedstawiciela firmy kurierskiej w celu sporządzenia protokołu szkody.
Podczas rozmowy z konsultantem danej firmy kurierskiej prosimy o podanie numeru przesyłki (consingment number) np. 12312312312
Jeśli paczka jest uszkodzona?
-zależnie od poziomu uszkodzenia podejmij decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia paczki.
-spisz niezwłocznie z kurierem protokół szkody (bez protokołu nie można realizować reklamacji).
-poinformuj nadawcę o powstałej szkodzie.
Moja przesyłka zaginęła, co teraz zrobić?
Aby rozpocząć poszukiwania przesyłki, Przewoźnik musi otrzymać od nas jej dokładny opis. W tym celu wyślij nam na maila poniższe szczegóły:
Co dokładnie było zawartością przesyłki?
Rodzaj opakowania czy było to pudełko, walizka, torba podróżna itp.?
Kolor opakowania i znaki charakterystyczne, takie jak logo, napis itp.
Czy na opakowaniu był umieszczony adres?
Czy opakowanie było oklejone taśmami firmowymi, folią stretch itp.?
Czy w przesyłkce znajdowały się dokumenty z danymi, takie jak np. Dowód osobisty, paszport itp.?
Prosimy o podanie jak największej ilości szczegółów, gdyż zwiększą one szanse odnalezienia przesyłki. 
Poszukiwania trwają najczęściej od 4 do 8 dni roboczych, jednak w wyjątkowych sytuacjach proces ten może się wydłużyć. Skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedżi od Przewoźnika.
W przypadku odnalezenia przesyłki, jest ona przekazywana do dalszego transportu, a doręczenie powinno nastąpic w ciągu ok. 3-4 dni roboczych. 
Zgłoszenie reklamacji dotyczącej zaginięcia przesyłki. Przesyłkę uważa się za utraconą jeżeli nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu terminu przewozu.
W przypadku, gdy przesyłka uszkodzona jest w stopniu, który umożliwia jej naprawę, prosimy o dołączenie jednego z następujących dokumentów:
-rachunek za naprawę
-kalkulacja kosztów naprawy
-wycena wartości uszkodzonego mienia
W przypadku, gdy przesyłka uszkodzona jest w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy lub uległa zaginięciu, prosimy o dołączenie jednego z poniższych dokumentów:
-umowa kupna-sprzedaży (również aukcja internetowa)
-rachunek, faktura zakupu
-paragon fiskalny, kwit kasowy, kwit nabycia
-dokument magazynowy
-wycena rynkowa dokonana przez rzeczoznawcę/serwis
-kalkulacja kosztów wytworzenia sporządzona przez producenta
§ 6. Ogólne zasady serwisu nadajwysylke.pl
§ 6.1 Właścicielem serwisu nadajwysylke.pl jest firma LOTSPOT Sp Z O. O. z siedzibą przy ulicy Przemysłowa 6,Stalowa Wola 37-450 .
§ 6.2 Poniższy regulamin określa warunki wykonywania usługi z serwisu nadajwysylke.pl przez LOTSPOT Sp Z O. O. a jej klientami zwanymi Zleceniodawcami.
§ 6.3 Za wykonanie usługi transportu w pełni odpowiedzialny jest LOTSPOT Sp Z O. O. a także partnerzy DHL Polska i placówki stacjonarne dalej zwani partnerzy.
§ 6.4 Z serwisu nadajwysylke.pl mogą korzystać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
§ 6.5 Nadajwyslke.pl zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności prawnej i finansowej za szkodliwe działania lub niedopełnienie obowiązków przez zleceniodawców oraz za wynikłe pośrednie lub bezpośrednie szkody.
§ 6.6 Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu nadajwysylke.pl oraz regulaminu Przewoźnika.
§ 6.7 Placówki stacjonarne dalej zwani partnerzy na terenie Wielkiej Brytanii dokonują wyceny paczek przekazanych od potencjonalnego klienta. Jeśli wycena jest źle naliczona centrala naszej firmy ma prawo odnieść się do cennika serwisu na podstawie którego może nanieść korektę błędnej wyceny danej usługi dla klienta. Opłata czyli dana różnica w cenie według cennika jest regulowana w takich sytuacjach podczas doręczenia paczki przez kuriera DHL Polska bądź Fedex Polska.
§ 7. Przewoźnik
§ 7.1 Przewoźnikiem z którym współpracuje serwis nadajwysylke.pl jest LOTSPOT Sp Z O. O. oraz jej Podwykonawcy czyli DHL Polska czy Fedex Polska i placówki stacjonarne dalej zwani partnerzy.
§ 7.2 Zapoznaj się z regulaminem naszego Podwykonawcy – DHL Polska i Fedex Polska, zamawiając przesyłkę akceptujesz zawarte w nim warunki.
§ 8. Zasady składania zamówień
§ 8.1 Zgłoś chęć nadania przesyłki na stronie  Serwis nadajwysylke.pl lub skontaktuj się pod numer telefonu:
Polska Tel. 0048 537 412 401 , Anglia Tel. 0044 79 5 6622 5108 lub napisz do nas na kontakt E-mail: zlecenianadajwysylke@gmail.com
§ 8.2 Można wysłać więcej niż jedną paczkę za jednym razem. Wystarczy wypisać przy podawaniu drugi list przewozowy.
§ 8.3 Należy upewnić się, że przedmioty podawane w paczce są zgodne z regulaminem przewoźnika. nadajwysylke.pl nie ponosi odpowiedzialności prawnej za złamanie zasad Podwykonawcy przez Nadawcę.
Wysyłając przedmioty niezgodne z zasadami danego Podwykonawcy, Nadawca ponosi pełną odpowiedzialność karno-prawną oraz finansową.
§ 9. Wybierz formę płatność:
a. Płatności są przyjmowane w formie gotówkowej przez kuriera na terytorium Anglii i Polski, waluta GBP lub PLN według stałego kursu który jest podany na stronie nadajwysylke.pl.
Klient powinien zapłacić w walucie która obowiązuje na terenie danego kraju w Anglii są to GBP w Polsce PLN.
b. Transfer bankowy, waluta GBP bądź PLN według stałego kursu który jest podany na stronie nadajwysylke.pl.

LOTSPOT Sp Z O. O.

al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Numer rachunku:   34 1090 1694 0000 0001 4367 7696

Rachunek bankowy do wpłaty na konto angielskie:
Alicja Szymanska Ltd
Sort code: 30-98-45
Account number: 65549768

§ 10. Przygotowanie przesyłki dla kuriera
§ 10.1 Nadawca jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie zawartości paczek oraz takie ułożenie lub zabezpieczenie jej zawartości, które nie pozwoli się na przemieszczenie się zawartości przesyłki.
Jeśli Nadawca zdecyduje się nadać  2 mniejsze pudełka jako 1 paczkę zachowując przy tym wymiary przesyłki standardowej i chciałby połączyć je ze sobą musi zadbać o bardzo dobre ich złączenie. Takie 2 pudełka powinny być bardzo dobrze sklejone taśmą pakunkową i dodatkowo oklejone folią pakunkową . W przypadku nieadekwatnego zabezpieczenia przesyłki Przewoźnik ma prawo zrzec się odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia bądź nie przyjąć zlecenia do realizacji.
Pracownicy Nadajwyslke.pl mają prawo do rozdzielenia przesyłek oraz przeliczenia ceny według wag poszczególnych paczek do przesyłki.
§ 10.2 Nadawca jest odpowiedzialny za dokładne i rzetelne opisanie zawartości przesyłki, jej wartości oraz za upewnienie się, czy przesyłane dobra są zgodne z regulaminem  Nadajwyslke.pl oraz Podwykonawcy.
§ 10.3 Każda paczka jest ubezpieczona do 5 000 PLN pod warunkiem zadeklarowania wartości i po podaniu rzeczywistej wartości przesyłki w przypadku braku deklaracji  w tym zakresie odpowiedzialność LOTSPOT Sp Z O. O. nie bierze odpowiedzialności na siebie. Przy dostarczeniu paczki przez kuriera należy pamiętać o sprawdzeniu zawartości przesyłki, jeśli nastąpi uszkodzenie należy spisać protokół szkody z  kurierem, co będzie niezbędne do procesu reklamacji.
§ 10.4 Zapoznaj się dodatkowo z regulaminem ubezpieczania przesyłek przez Firmę DHL Polska czy Fedex Polska.
§ 10.5 Za wszelkie kwestie związane z roszczeniami odszkodowawczymi odpowiedzialny jest LOTSPOT Sp Z O. O.
§ 10.6 Przedmioty szklane lub zawierające elementy szklane, urządzenia elektroniczne, komputery, monitory, telewizory i inne przedmioty mogące w łatwy sposób ulec zniszczeniu wysyłane są na odpowiedzialność nadawcy, kurierzy mogą odmówić poniesienia odpowiedzialności za tego typu zawartość pomimo zadeklarowanej wartości przesyłki.
§ 11. Reklamacje i pomoc
§ 11.1 Nadajwysylke.pl służy pełną pomocą przy składaniu reklamacji, jednak pełna odpowiedzialność za wypłacenie świadczeń związanych z ewentualnym uszkodzeniem dóbr lub niewykonaniem usługi leży po stronie LOTSPOT Sp Z O. O. na czas przesyłek będących w tranzycie oraz po stronie jego partnerów DHL Polska, Fedex Polska i placówek stacjonarnych dalej zwanymi partnerami. Jeżeli chcesz złożyć reklamację skontaktuj się z nami, dołożymy wszelkich starań, aby zakończyć proces reklamacji pozytywnie dla klienta.
§ 11.2 Pamiętaj, aby przed podpisaniem zaświadczenia odbioru paczki sprawdzić jej stan oraz zawartość. Przewoźnik może zrzec się odpowiedzialności w przypadku, gdy klient nie zweryfikuje przy kurierze stanu przesłanych towarów.
§ 11.3 W razie jakichkolwiek problemów przy składaniu reklamacji serwis Nadajwyslke.pl służy pomocą.
§ 11.4 Odpowiedzialność serwisu Nadajwysylke.pl jest ograniczona jedynie do szkody bezpośredniej w przesyłce w postaci utraty lub uszkodzenia. Przesyłki, z zastrzeżeniem paragrafu § 5 – § 11, ogranicza się do jej faktycznej wartości pieniężnej i nie może przekraczać 400 PLN przesyłki standardowej jeśli nie jest zadeklarowana wartość przesyłki. Jeśli Nadawca uważa, że limity te są niewystarczające, powinien zadeklarować wartość przesyłki i wykupić ubezpieczenie po konsultacjach z pracownikami serwisu Nadajwysylke.pl informując nas o zawartości danej przesyłki i potrzeby ubezpieczenia dodatkowego przesyłki bądź klient naszych usług może samodzielnie zawrzeć umowę ubezpieczenia. W przeciwnym wypadku przyjmuje on na siebie ryzyko związane ze utratą lub uszkodzeniem Przesyłki.
§ 11.5 Partnerzy serwisu nadajwysylke.pl dalej zwani placówkami stacjonarnymi mają na sobie odpowiedzialność majątkową i odpowiadają materialnie w całości za przesyłki i gotówkę odebrane od naszych klientów do czasu przekazania kurierowi liniowemu LOTSPOT Sp Z O. O. oraz do momentu ich doręczenia odbiorcy co odbywa się na podstawie dokumentów KP czyli potwierdzenie przekazania przesyłek i pieniędzy za przesyłki od partnera dla kuriera liniowego LOTSPOT Sp Z O. O. i odwrotnie. W przypadku gdy Partner wyznaczy inną osobę jako Odbiorcę przesyłek  w zastępstwie aby kierowca wydał przesyłki z tranzytu bądź do przyjęcia do tranzytu jeśli jest to na zlecenie Partnera odpowiedzialność za wszelkie nie oczekiwane problemy odpowiada w pełni nasz Partner dalej zwana inaczej placówka stacjonarna na podstawie umowy partnerskiej. Na czas wykonywania umowy Partner zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego, bezpiecznego miejsca do przechowywania przesyłek. Według regulaminu Partner musi mieć świadomość że każda paczka klienta bez deklarowanej wartości ogranicza się do jej faktycznej wartości pieniężnej i nie może przekraczać 400 PLN przesyłki standardowej jeśli nie jest zadeklarowana wartość przesyłki przez klienta. W przypadku uchybień rażących partner jest zwolniony dyscyplinarnie i odpowiedzialny za wypłatę odszkodowań klientom według paragrafu § 11.5.
§ 11.6 Wszelkie reklamacje i roszczenia Nadawca/Odbiorca powinien sporządzać na piśmie i przesłać do siedziby LOTSPOT Sp Z O. O. w ciągu 20 dni kalendarzowych od daty wystawienia LISTU PRZEWOZOWEGO. Po przekroczeniu tego terminu żadne roszczenia o szkody i straty nie będą uwzględniane. Protokół szkody należy spisać najpierw w obecności kuriera który doręcza przesyłkę odbiorcy. Następnie w przypadku procesu weryfikacji szkody przez LOTSPOT Sp Z O. O. rzecz uszkodzoną klient wysyła na wskazany adres przez nas do oględzin wskazanych uszkodzeń jeśli stwierdzimy iż zdjęcia wykonane przez klienta nie są wystarczającym dowodem w danej sprawie. Podczas akceptacji szkody przez LOTSPOT Sp Z O. O. rzecz nie ulega zwrotowi a odszkodowanie jest w postaci pieniężnej według danej wyceny rynkowej rzeczy uszkodzonej.
12. Polityka prywatności
§ 12.1 LOTSPOT Sp Z O. O. oświadcza, że jest właścicielem marki nadajwysylke.pl i jest administratorem danych osobowych użytkowników i adresatów będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Data Protection Act. 1998. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
§ 12.2 Żadne dane klientów zebrane przez LOTSPOT Sp Z O. O. nie zostaną udostępnione osobom trzecim bez wyraźnej zgody ich właściciela.
§ 12.3 Partner dalej placówka stacjonarna wyraża zgodę na podawanie do opinii publicznej detali partnera danych osobowych i adresu jeśli wymaga tego dana sytuacja.

Zadzwoń:

polski0048 661 321 565 | 0048 537 412 401

polski0044 75 6622 5108 | 0044 78 0283 9517

zlecenianadajwysylke@gmail.com
biuronadajwysylke@gmail.com


Copyright © 2023 wszystkie prawa zastrzeżone nadajwysylke.pl

Design © Monopixel.eu